Select Page

ในสิงคโปร์ เรดิออนมุ่งเน้นในการสร้างคนให้ตระหนักถึงสิ่งที่เราทำอยู่นำมาสู่เป็นศูนย์รวมในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานของเรา ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรม Project LIVES! ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำทุกปีและการระดมทุนผ่านงานกาล่าดินเนอร์เราหวังว่าจะช่วยพัฒนาความคิดของอาสาสมัครและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อเกิดผลสูงสุดต่อชุมชน

เรดิออนทำงานด้านมนุษยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ชุมชนเยาวชนสิงคโปร์เป็นผู้ทำหน้าที่โดยการให้ความรู้แก่เยาวชนสิงคโปร์สร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการให้บริการและการให้พื้นที่แก่พวกเขาซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชนคนชายขอบรอบๆตัวของพวกเขาได้

เรดิออนส่งเสริมให้เยาวชนสิงคโปร์ได้คิดเชิงวิเคราะห์และพัฒนาโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อชุมชนผู้ด้อยโอกาส นั่นเป็นวิธีที่เยาวชน สามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ท่ามกลางความสับสนของสังคม

May we leave not riches but a legacy.

Pin It on Pinterest

Share This