Select Page

เรียงจากซ้าย
คุณยูจินวีผู้ก่อตั้ง/ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการมูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล,คุณเอกรินทร์ ลีพระพร เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาชุมชน,คุณจารุวรรณ ศิริ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,คุณแดโรล์ เต เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ(อาสาสมัคร),คุณโกศล สืบทายาท กรรมการ,คุณพีรพรรณ อริยสัจธรรม เหรัญญิก,คุณกนกรัตน์ สืบศักดิ์วงศ์ ผู้จัดการบริหารธุรการและบุคคล,คุณมณฑกานต์ จีนตา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสาขาเชียงใหม่,คุณจารุณี มูลรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด,คุณกชพร ก้องไพรกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสาขาเชียงใหม่,คุณอารียา พนาคีรีราษฎร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานธุรการและบุคคล,คุณแสงจันทร์ ทรายทองชลธาร เลขานุการ,คุณแอลวิน ออง ประธานกรรมการ(ประเทศสิงคโปร์)

คุณยูจิน วี

ผู้ก่อตั้ง/ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการมูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล

คุณยูจิน วี

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเวลส์ (สหราชอาณาจักร) เขาทำงานรับราชการในกระทรวงกลาโหมของประเทศสิงคโปร์(MINDEF) เป็นเวลา 6 ปี หลังจากนั้นเขาได้ทำงานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย  เมื่อเขาทำงานอยู่ที่กระทรวงกลาโหม ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคลที่กล้าหาญและเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยของสายเรือและได้รับเหรียญยกย่องคุณความดีในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกของสมาคม INSPIRIT ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลสิงคโปร์เลือกให้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เพื่อสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

คุณยูจินเชื่อว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้และเขาน่าจะเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นได้

คุณยูจิน เลือกชีวิตต่างกับคนทั่วไป เมื่อเขาอายุ 26 ปี ละทิ้งอาชีพที่ดีและมีอนาคต เพื่อก่อตั้งมูลนิธิเรดิออนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

คุณโกศล สืบทายาท

กรรมการ

คุณโกศล สืบทายาท

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการบริหารธุรกิจ

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเป็นผู้นำเครือข่ายเกษตรกรในชุมชน

โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและขยายตลาดให้กลุ่มเกษตรกร จัดการการค้าขายสินค้าเกษตรในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร

ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี 2556 เป็นหนึ่งในกรรมการที่มีประสบการณ์หลากหลายโดยเฉพาะด้านการตลาดชุมชนและงานด้านการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

คุณพรชัย เอกพงศ์พิสิฐ

กรรมการ

คุณพรชัย เอกพงศ์พิสิฐ

ด้านการทำงาน – คุณพรชัย เอกพงศ์พิสิฐ เป็นผู้บริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการขยายและพัฒนาธุรกิจด้านการขายและการตลาด เคยเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสด้านการตลาดและการขายในธุรกิจข้ามชาติหลายแห่งและปัจจุบันท่านเป็นรองประธานฝ่ายขาย ธุรกิจ Specialties รับผิดชอบธุรกิจครอบคลุม 15 ประเทศในทวีปเอเชีย ให้แก่บริษัท Ahlstrom-Munksjö

ด้านชีวิตครอบครัว – คุณพรชัย เอกพงศ์พิสิฐ สมรสกับ คุณทัศนาพร เอกพงศ์พิสิฐ (สุ) ทั้งสองได้แบ่งปันความรักและจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและช่วยเหลือชุมชนที่ยากไร้

คุณพีรพรรณ อริยสัจธรรม

เหรัญญิก

คุณพีรพรรณ อริยสัจธรรม

เข้าร่วมเป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2552 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี เชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสะท้อนให้คณะบริหารงานได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

คุณแสงจันทร์ ทรายทองชลธาร (อัครรุ่งโรจน์)

เลขานุการ

คุณแสงจันทร์ ทรายทองชลธาร(อัครรุ่งโรจน์)

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทางด้านมนุษย์ศาสตร์ สาขาครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ เข้ามาเป็นกรรมการในปี 2556 ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติเกรซ เชียงใหม่ (Chiang Mai Grace International School)

มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษานานาชาติ เชี่ยวชาญด้านงานสอนภาษาอังกฤษในสถาบันภาษา อีกทั้งยังเป็นนักแปลหนังสือให้กับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ

Pin It on Pinterest

Share This