Select Page

โครงการเด็กไร้ที่พึ่งและโครงการเปลี่ยนชีวิตเด็กไทย

โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง เป็นโครงการเพื่อบำบัดฟื้นฟูสภาวะจิตใจที่บอบช้ำ เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัย ปฏิบัติงานในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือเด็กอายุระหว่าง 6-16 ปี ที่มาจากครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับความรุนแรงในครอบครัว เด็กที่ถูกทอดทิ้งและมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบางคนข้องเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซึ่งมีเด็กจำนวนมากในชุมชน บางคนเป็นเด็กไร้บ้าน บางคนตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด บางคนใช้สารเสพติด บางคนถูกปฏิเสธจากครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา เด็กที่มีความเสี่ยงเหล่านี้มีการแบ่งประเภทในลักษณะต่อไปนี้ :

– เด็กที่เสี่ยงและได้รับความรุนแรงจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด

– เด็กที่เสพยาเสพติด

– เด็กที่มาจากภูมิหลังครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวมีปัญหาและยากจน

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสภาวะจิตใจจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรักและการยอมรับ เรดิออนยังคงไว้ซึ่งทัศนคติที่จะให้เด็กเหล่านี้รู้ว่าพวกเขายังมีความหวังและเสรีภาพในการเลือกที่จะมีชีวิตใหม่นอกจากนี้ โครงการเด็กไร้ที่พึ่งยังได้เชื่อมโยงไปยังผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน ในแต่ละแห่งเพื่อเป็นช่องทางป้องกัน สอดส่อง แจ้งเหตุ และช่วยเหลือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเรดิออนเพื่อให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที

โครงการเด็กไทย (การสอดแทรกทางด้านการศึกษา)

เด็กยากจนเหล่านี้มีเพียงไม่กี่คนที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ การส่งเสริมด้านการศึกษาจะช่วยให้พวกเขามีการศึกษาที่ดีและพ้นจากความเสี่ยงในการถูกค้ามนุษย์ ไม่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โครงการอุปการะเด็กไทยเป็นการสนับสนุนการเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต การฝึกอาชีพเสริมให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัว ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการที่พวกเขามีโอกาสวาดฝันของตนเองในอนาคต


การทัศนศึกษานอกสถานที่:

การจัดทัศนศึกษานอกพื้นที่จะจัดเป็นประจำทุก 3 เดือนต่อปี เป็นโอกาสในการนำเด็กๆในชุมชน จำนวน 60-100 คน ที่มาจากครอบครัวที่มีความเสี่ยงออกไปนอกชุมชนเพื่อทัศนศึกษานอกสถานที่การจัดทัศนศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งให้ทีมงานสร้างความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะสามารถนำเขาเข้าสู่โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นการปกป้อง คุ้มครองพวกเขาก่อนที่จะสายเกินแก้

 

การเป็นผู้อุปการะ :

การเป็นผู้อุปการะเด็กจะยังช่วยให้เด็กได้รับการดูแลและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยงบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุน เราจะนำไปใช้เพื่อสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา เงินสนับสนุนของท่านนั้นจะครอบคลุมถึงด้านการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไปโรงเรียน อาหาร 3 มื้อ/วัน การบำบัดฟื้นฟู การรักษาพยาบาล ตลอดจนการให้ความดูแลตลอดทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

 

Pin It on Pinterest

Share This