Select Page

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผู้พิการที่ขัดสนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้


มากกว่าการประเมิน

ที่เรดิออน,เราไม่เพียงแต่ให้การช่วยเหลือเป็นครั้งคราว แต่เรามีการเยี่ยมเยียนติดตาม ไม่เพียงแค่สงเคราะห์วันต่อวัน เช่น ผ้าห่ม อาหาร หรือ มุ้ง เท่านั้น แต่เรายังวางแผนการช่วยเหลือในระยะยาวอย่างมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาทุกข์และยังสามารถให้เขาเหล่านั้นฟื้นฟูตนเองได้

การช่วยเหลือที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

คงไม่มีใครอยากอาศัยอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยหนูหรืออาศัยอยู่ในบ้านที่หลังคารั่ว นี่เป็นเหตุผลที่เรดิออนทำงานร่วมกับชุมชุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ยากไร้

Pin It on Pinterest

Share This