Select Page

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อสาธารณกุศลส่งเสริมงานด้านมนุษยธรรมและพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือชีวิตแก่เด็ก สตรีและคนชราที่ยากไร้ มุ่งเน้นพันธกิจด้านการศึกษา การฝึกอาชีพการบำบัดฟื้นฟูและเพิ่มขีดความสามารถแก่พวกเขาในการเอาชนะความยากจนและการกดขี่

พันธกิจ

พันธกิจ การเข้าถึงกลุ่มคนที่ถูกกดขี่และขาดแคลน ผ่านโครงการและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การกระทำเหล่านี้ได้เป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าสู่ปวงชน

ชื่อของเรา,พันธกิจของเรา

RADION ย่อมาจากคำว่า “RADIATING MISSION” หมายถึง การเผยแพร่ความรักและความเอาใจใส่ไปยังผู้ที่ต้องการ ด้วยผลงานเชิงรูปธรรมมากกว่าคำพูด

หลักคุณธรรม

“ทุกชีวิตสำคัญ”

ความเชื่อของเรา

เราเชื่อว่า…..

  • ทุกชีวิตสำคัญ
  • สร้างความแตกต่างในชีวิตของคน
  • นำความหวังสู่ผู้ที่สิ้นหวัง
  • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด

Pin It on Pinterest

Share This