Select Page

โครงการพัฒนาชุมชน (ประเทศไทย)

การพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิเรดิออนฯ ไม่เพียงแค่การให้งานทำเท่านั้น  แต่เป็นการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความยากจนและความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและเยาวชน ผ่านการเสริมสร้างทักษะ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง มูลนิธิเรดิออนฯเลือกที่จะทำเช่นนี้ผ่านองค์กรทางสังคมและธุรกิจขนาดย่อม!

ธุรกิจขนาดย่อม เป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวโดยการให้งานทำ การฝึกอบรมทักษะการทำงานและการฟื้นฟูสมรรถภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รูปแบบนี้จะสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้

 

  • การฝึกทักษะชีวิตและโอกาสในการทำงาน: มูลนิธิเรดิออนฯ ให้การฝึกอบรมและการจ้างงานในการบริหารจัดการด้านงานบัญชีและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้หลุดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อ รวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในความยากจน พนักงาน มูลนิธิเรดิออนฯ ยังมีการฝึกอบรมเพื่อให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานและความช่วยเหลือทางการแพทย์กับผู้ที่ต้องการ
  • ธุรกิจการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน: ผ่านการประกอบธุรกิจขนาดย่อม เช่น ร้านอินเทอร์เน็ตและบริการซักรีด – ศูนย์การสร้างพลังชุมชนแบบบูรณาการ สร้างรายได้เพื่อที่จะช่วยเหลือได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการจัดเตรียมเครือข่ายที่ดีขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน
  • การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคม: มูลนิธิเรดิออนฯ ให้โอกาสสำหรับพนักงานที่จะพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมในรูปแบบอื่น ๆ ที่พวกเขาสามารถมีกรรมสิทธิ์ร่วม แต่ละองค์กรจะสร้างงานมากขึ้น หนึ่งในโครงการที่กล่าวมานี้ คือ ฟาร์มเห็ด รายได้จากการดำเนินโครงการนี้ ช่วยให้ผู้หญิงที่มีประวัติการถูกทารุณกรรมได้มีโอกาสหารายได้และเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

โครงการ สร้างแรงผลักดัน!

โครงการ สร้างแรงผลักดัน! เป็นการสร้างแรงผลักดันภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเรดิออนฯ   เป็นการฝึกอบรมทักษะการทำงานเพื่อสร้างความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และที่สำคัญยังเป็นการสร้างงานให้กับคนที่ต้องการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขา ในการที่จะสร้างชีวิตและนำไปสู่การสร้างชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้น

สำนักงานสาขาตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านสามารถมาขอความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ ที่เพิ่มขึ้น บ่อยครั้งที่ชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิกฤตในครอบครัวหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ มูลนิธิเรดิออนฯยังส่งเสริมพนักงานในการให้คำปรึกษาและทักษะพื้นฐานทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อให้พวกเขาจะสามารถกลับไปมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง

เพชรบูรณ์ ฟาร์มแบบบูรณาการ – ธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถผลิตอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนอาหาร  และในกรณีที่ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบการฝึกอบรมและสำหรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดลอง มูลนิธิเรดิออนฯยังช่วยกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดโดยการให้ปลูกผัก  เพื่อช่วยให้ครอบครัวเหล่านี้ มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขา คือ

  • ฟาร์มสุกร
  • บ่อปลา
  • มันสำปะหลัง
  • ข้าวโพด
  • เทคโนโลยีชนบท (แก๊สชีวภาพ)

มูลนิธิเรดิออนฯ สามารถสร้างงานประมาณ 40-80 อย่างให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นในการทำอาหารแจกให้กับคนยากจน ด้วยผลผลิตจากฟาร์ม

Pin It on Pinterest

Share This