โครงการปี 2 เปิดรับสมัครแล้ว ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำตามความฝัน
เราอยากเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสานฝันของคุณให้เป็นจริง สมัครด่วนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 64!

About HOPE scholarship

มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำพันธกิจด้านการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส พบว่ามีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่มีฐานะยากจนแต่ผลการเรียนดี อยากได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถหาเงินเพียงพอ ในการจ่ายค่าเล่าเรียนได้ บางคนอยู่กับบิดามารดาแต่ก็หาเช้ากินค่า รับจ้างไปวันๆ จนบางเทอมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน บางรายไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม

มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลจึงจัดทำโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนดังกล่าวข้างต้น โดยการให้ทุนการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้และเป็นที่พึ่งของครอบครัวในอนาคตข้างหน้า

คณะกรรมการโครงการ

คณะกรรมการโครงการ

HOPE Scholarship

 • เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ พ่อแม่เลิกร้างกัน มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
 • ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 150,000 บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
 • เมื่อเป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 • รูปถ่ายไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ใช้ติดลงบนใบสมัคร)
 • หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เอกสารรับรองการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารรายงานผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จำนวน 1 ฉบับ
 • ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ.
 • ผลคะแนน GAT / PAT ครั้งที่ 1 และ ครั้ง ที่ 2 (ถ้ามี)
 • สำเนาเกียรติบัตรต่าง ๆ หรือหลักฐาน ในการช่วยเหลือสังคม/การแข่งชัน/รางวัล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสภาพบ้าน (ภาพรวมบริเวณบ้าน,หน้าบ้าน,ภายในบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีมีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/ นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย)
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิและข้อบังคับของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ (ถ้ามี)
 • ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • จังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และสำนักงานสาขา เลขที่ 3/1 หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • ต่างจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.radion-international.org/hopescholarship หรือทาง Facebook ของมูลนิธิฯ เรดิออน
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ทางไปรษณีย์ มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-448630

New Episodes Weekly

Live Every Thursday @ 9am

Want to Be a Guest?

Come Onto the Show

Recent Episodes

HOPE Scholaship

วิดีโอเปิดตัวโครงการ HOPE Scholarship เพื่อสานฝันเด็กนักเรียนไทย ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบโอกาสให้ได้ทำตามฝันของตัวเอง

Season 1, Advertising 1     |    47 Sec.

The Story of Project LIVES!

In 2007, a friend and I came across a community of 8,900 refugees who were living in the remote mountains of Thailand in Phetchabun Province. Thousands of children and their families struggled to survive with little food, hardly enough clothes, and no blankets - a...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-448630

www.facebook.com/radionth, nonthach@radion-international.org

RADION INTERNATIONAL

HOPE SCHOLARSHIP!

“โอกาสเป็นของคนที่คว้าเอาไว้”

Email: general@radion-international.org