JOIN US

APPLICATION FORM

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

*คลิกขวา เลือก Save link as…

We are looking for…

ร่วมงานกับเรา

 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. เป็นผู้นำ และกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมระดมทุน
2. กำกับ ดูแลกลยุทธ์ของสื่อโซเชียลมีเดีย
3. สร้างแคมเปญที่สร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จัก และระดมทุนในประเทศไทย
4. ร่าง และยื่นโครงการขอทุน
5. ควบคุม และบริหาร งบประมาณของแผนกการตลาดและระดมทุน
6. บริหารจัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างเครือข่าย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการประชาสัมพันธ์การระดมทุนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโท)
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการขาย การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 3 ปี ในการหาทุน
 4. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
 5. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตนเองได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
 8. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
 9. มีภาวะการเป็นผู้นำ
 10. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
 11. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Sep / 2021

เจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ทำวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ
2. เขียนโครงการหาทุน และยื่นโครงการดังกล่าวให้กับแหล่งทุน หรือองค์กรต่าง ๆ
3. สร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การถวาย
4. พัฒนากิจกรรมในการระดมทุน
5. จัดทำ จัดเก็บ รักษา ข้อมูลผู้สนับสนุน
6. กล่องรับบริจาค
– วางแผนการวางกล่องรับบริจาค ในภาคเหนือ โดยรักษาฐานเดิม และเพิ่มจำนวน/พื้นที่การวางกล่องบริจาคให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
– วางแผนการเก็บกล่องบริจาคในแต่ละเตือน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มคำเหมาะสม
– รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท ร้านค้า องค์กร หน่วยงานต่าง (ที่อนุญาตให้พื้นที่วางกล่องบริจาคอย่างสม่ำเสมอ)

คุณสมบัติ:
1. อนุปริญญาสาขาประชาสัมพันธ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการหาทุน การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
3. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
7. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
8. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Sep / 2021

เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน(พี่เลี้ยงเด็ก)

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ให้ความปลอดภัย ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ภายใต้โครงการ
 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของเด็กในบ้านพัก
 3. ทำให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กปฏิบัติตาม และมีวินัยเมื่ออยู่ภายในบ้านพัก
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. อนุปริญญาสาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานเกี่ยวกับเด็ก งานบริการสังคม การสอน
 3. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 4. มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเด็ก
 5. มีความสามารถในการทำงานล่วงเวลา
 6. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 7. มีทักษะในการบริหารเวลาที่ดี
 8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และ Powerpoint
 9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

  Deadline : 30 / Sep / 2021

  ผู้จัดการสาขา ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  1. ควบคุมภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯโดยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2. ติดตามและประเมินผลหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
  3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี มีสัญชาติไทย
  2. นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
  3. มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารองค์กร งานบริหารทรัพยากรบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและให้ข้อมูลกับองค์การเครือข่าย แหล่งทุนและชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ความสามารถในด้านการกำหนดงบประมาณ การเงินและการบัญชี
  6. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office, E-mail
  7. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำ
  8. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  9. มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่องานสาธารณประโยชน์
  10. สามารถยึดหยุ่นเวลาในการทำงานได้และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  11. มีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  12. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนา และเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ
  13. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  14. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

  Deadline : 30 / Sep / 2021

  เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงเด็ก)

  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  1. ให้ความปลอดภัย ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ภายใต้โครงการ
  2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของเด็กในบ้านพัก
  3. ทำให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กปฏิบัติตาม และมีวินัยเมื่ออยู่ภายในบ้านพัก
  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:

  1. อนุปริญญาสาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานเกี่ยวกับเด็ก งานบริการสังคม การสอน
  3. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4. มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเด็ก
  5. มีความสามารถในการทำงานล่วงเวลา
  6. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  7. มีทักษะในการบริหารเวลาที่ดี
  8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และ Powerpoint
  9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

   

   

   Deadline : 30 / Sep / 2021

   ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

   สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume
   – คุณนับถือศาสนาอะไร?       – เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?       – คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

   สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

   1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : autchara@radion-international.org

   2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
   171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173
   เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

   Email: general@radion-international.org