JOIN US

APPLICATION FORM

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

*คลิกขวา เลือก Save link as…

We are looking for…

ร่วมงานกับเรา

 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. เป็นผู้นำ และกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมระดมทุน
2. กำกับ ดูแลกลยุทธ์ของสื่อโซเชียลมีเดีย
3. สร้างแคมเปญที่สร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จัก และระดมทุนในประเทศไทย
4. ร่าง และยื่นโครงการขอทุน
5. ควบคุม และบริหาร งบประมาณของแผนกการตลาดและระดมทุน
6. บริหารจัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างเครือข่าย

คุณสมบัติ:

  1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการประชาสัมพันธ์การระดมทุนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโท)
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการขาย การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ 3 ปี ในการหาทุน
  4. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
  5. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตนเองได้ดี
  6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
  8. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
  9. มีภาวะการเป็นผู้นำ
  10. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
  11. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Jun / 2021

เจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ทำวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ
2. เขียนโครงการหาทุน และยื่นโครงการดังกล่าวให้กับแหล่งทุน หรือองค์กรต่าง ๆ
3. สร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การถวาย
4. พัฒนากิจกรรมในการระดมทุน
5. จัดทำ จัดเก็บ รักษา ข้อมูลผู้สนับสนุน
6. ฝึกอบรมอาสาสมัคร

คุณสมบัติ:
1. อนุปริญญาสาขาประชาสัมพันธ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการหาทุน การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
3. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
7. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
8. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Jun / 2021

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume
– คุณนับถือศาสนาอะไร?       – เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?       – คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org

2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173
เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

Email: general@radion-international.org