JOIN US

APPLICATION FORM

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

*คลิกขวา เลือก Save link as…

We are looking for…

ร่วมงานกับเรา

 

เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการบัญชีและการเงินขององค์กร กฎหมายทางการเงิน และภาษี
2. สร้าง รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก รายงานข้อมูลทางการเงิน และภาษีขององค์กร สร้างรายงานเป็นระยะ ๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ
3. ทำการตรวจสอบ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของข้อมูลทางการเงินขององค์กร
4. การจัดการบัญชีขององค์กร และการจัดทำงบการเงิน
5. การจัดการหรือมอบหมายงานธุรการพื้นฐาน เช่น การจัดเตรียมพื้นที่การประชุม เอกสาร การนำเสนอ การส่งจดหมาย ตอบรับอีเมล โทรศัพท์ และการป้อนข้อมูล
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป เป็นคริสเตียน และรับบัพติสมาในน้ำแล้ว
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2 ปี
4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
5. มีความสามารถในการสรุปประเด็นการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูล เช่น การบันทึกรายงานการประชุม
6. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
7. มีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
8. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติการทำงานแบบจิตอาสา
10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office, e-Mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
11. สามารถขับรถจักรยานยนต์, รถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 31 / Dec / 2020

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา(จิตวิทยาเด็ก)

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ประเมินเด็กผ่านการสนทนาอย่างละเอียด การสัมภาษณ์ และการสังเกต เพื่อกำหนดการทดสอบเหมาะสม
2. วินิจฉัยความผิดปกติทางจิตใจ และอารมณ์ของเด็ก
3. สร้างแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือบริการอื่น ๆ
4. หารือเกี่ยวกับแผนการรักษากับผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อระบุข้อบกพร่อง หรือแนวทางในการปรับปรุง
5. ให้ความรู้ และกลไกการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้
6. วางแผนกิจกรรมในวันเสาร์ สำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านพักเรดิออน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต
7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถใช้ในพันธกิจของมูลนิธิฯ ได้
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์หรือการให้คำปรึกษา
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ
3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การถูกทอดทิ้ง การทารุณกรรมเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว สุขภาพจิต และการใช้สารเสพติดจากผู้ปกครอง
4. มีทักษะในการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เด็กพูด เข้าใจปัญหา ถามคำถาม และไม่ขัดจังหวะอย่างไม่เหมาะสม
5. รับรู้ปฏิกิริยาของเด็ก และทำความเข้าใจว่าทำไม เด็กถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนั้น
6. ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา และการเขียนที่ยอดเยี่ยม
7. มีทัศนคติที่ดีในการเอาใจใส่เด็กที่มีปัญหา และช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถเปิดใจได้
8. มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
9. มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

  Deadline : 31 / Dec / 2020

  เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน(พี่เลี้ยงเด็ก)

  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  1. ให้ความปลอดภัย ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ภายใต้โครงการ
  2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของเด็กในบ้านพัก
  3. ทำให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กปฏิบัติตาม และมีวินัยเมื่ออยู่ภายในบ้านพัก
  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:

  1. อนุปริญญาสาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานเกี่ยวกับเด็ก งานบริการสังคม การสอน
  3. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4. มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเด็ก
  5. มีความสามารถในการทำงานล่วงเวลา
  6. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  7. มีทักษะในการบริหารเวลาที่ดี
  8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และ Powerpoint
  9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

  Deadline : 31 / Dec / 2020

  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

  สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume
  – คุณนับถือศาสนาอะไร?       – เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?       – คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

  สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

  1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org

  2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
  171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173
  เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

  Email: general@radion-international.org