JOIN US

APPLICATION FORM

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

*คลิกขวา เลือก Save link as…

We are looking for…

ร่วมงานกับเรา

 

ผู้จัดการสาขา ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ควบคุมภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้
และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯโดยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ติดตามและประเมินผลหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Deadline : 31 / March / 2020

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อระดมทุน
ให้กับผู้ให้การสนับสนุนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
2. วางแผน กำหนดงบประมาณและควบคุมงบประมาณสำหรับกิจกรรมการระดมทุนของมูลนิธิ
3. วางแผน ดูแล และจัดงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social media
และทุกช่องทางของมูลนิธิฯ
4. ริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายของมูลนิธิฯ
5. รับผิดชอบงานระดมทุนด้านกล่องบริจาคในภาพรวม
6. รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณ สรุปประเมินผลงานรายเดือน/ไตรมาส/ครึ่งปี/ประจำปี
7. ประสานงานติดต่อบริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสานความร่วมมือด้านการระดมทุน
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Deadline : 31 / March / 2020

เจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
2. นำเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ ผ่านเพจของมูลนิธิฯ
3. วางแผนการวางกล่องบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ
4. ดำเนินการวางกล่องรับบริจาคตามแผนงานและตามเป้าหมาย
5. หาแหล่งทุนในการตั้งกล่องบริจาคและประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อหาช่องทางวางกล่องบริจาคใหม่
6. รับผิดชอบงานด้านเอกสารของกล่องบริจาค ได้แก่ หนังสือสือขอตั้งวางกล่อง เอกสารแนะนำองค์กร ฯลฯ
7. ดูแลและติดตาม กล่องบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการคิดหาแนวทางการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกล่องบริจาค
8. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Deadline : 31 / March / 2020

เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแล อบรมการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสม
2. ดูแลในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษา เครื่องแต่งกายและหนังสือของเด็กและเยาวชน
3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทักษะของเด็กในทุกด้าน
4. สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่างๆ
5. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กและครอบครัวเพื่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
6. สอบถามและติดตามผลการเรียนของเด็กเป็นระยะๆ จากโรงเรียนและครูประจำชั้น
7. ปฏิบัติหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของเด็ก
8. พาเด็กไปพบแพทย์ กรณีเกิดการเจ็บป่วย
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Status : CLOSED

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา(นักจิตวิทยาเด็ก)และพัฒนาสื่อการเรียน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. วางแผนและกำหนดการเข้าพูดคุยหรือให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในบ้านพักและที่ไม่ได้พักอาศัย
ในบ้านพัก
2. วางแผนกิจกรรมวันเสาร์สำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านพัก
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต
3. เข้าพูดคุยหรือให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน เป็นรายบุคคล หรือ กลุ่ม
4. วางแผนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการสำหรับเด็กที่มีความต้องการเฉพาะ (เช่น
เด็กที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่สามารถแยกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้
เด็กที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย เด็กที่มีพฤติกรรมการลักขโมย ฯลฯ )
5. วางแผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในพันธกิจได้

Deadline : 31 / March / 2020

1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org

2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173

เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.