JOIN US

APPLICATION FORM

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

*คลิกขวา เลือก Save link as…

We are looking for…

ร่วมงานกับเรา

 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. เป็นผู้นำ และกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมระดมทุน
2. กำกับ ดูแลกลยุทธ์ของสื่อโซเชียลมีเดีย
3. สร้างแคมเปญที่สร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จัก และระดมทุนในประเทศไทย
4. ร่าง และยื่นโครงการขอทุน
5. ควบคุม และบริหาร งบประมาณของแผนกการตลาดและระดมทุน
6. บริหารจัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างเครือข่าย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการประชาสัมพันธ์การระดมทุนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโท)
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการขาย การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 3 ปี ในการหาทุน
 4. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
 5. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตนเองได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
 8. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
 9. มีภาวะการเป็นผู้นำ
 10. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
 11. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Sep / 2020

เจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ทำวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ
2. เขียนโครงการหาทุน และยื่นโครงการดังกล่าวให้กับแหล่งทุน หรือองค์กรต่าง ๆ
3. สร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การถวาย
4. พัฒนากิจกรรมในการระดมทุน
5. จัดทำ จัดเก็บ รักษา ข้อมูลผู้สนับสนุน
6. ฝึกอบรมอาสาสมัคร

คุณสมบัติ:
1. อนุปริญญาสาขาประชาสัมพันธ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการหาทุน การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
3. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
7. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
8. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Sep / 2020

เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน(พี่เลี้ยงเด็ก)

ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ให้ความปลอดภัย ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ภายใต้โครงการ
 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของเด็กในบ้านพัก
 3. ทำให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กปฏิบัติตาม และมีวินัยเมื่ออยู่ภายในบ้านพัก
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. อนุปริญญาสาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานเกี่ยวกับเด็ก งานบริการสังคม การสอน
 3. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 4. มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเด็ก
 5. มีความสามารถในการทำงานล่วงเวลา
 6. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 7. มีทักษะในการบริหารเวลาที่ดี
 8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และ Powerpoint
 9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Sep / 2020

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume
– คุณนับถือศาสนาอะไร?       – เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?       – คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org

2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173
เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

Email: general@radion-international.org