JOIN US

APPLICATION FORM

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

*คลิกขวา เลือก Save link as…

We are looking for…

ร่วมงานกับเรา

 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. เป็นผู้นำ และกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมระดมทุน
2. กำกับ ดูแลกลยุทธ์ของสื่อโซเชียลมีเดีย
3. สร้างแคมเปญที่สร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จัก และระดมทุนในประเทศไทย
4. ร่าง และยื่นโครงการขอทุน
5. ควบคุม และบริหาร งบประมาณของแผนกการตลาดและระดมทุน
6. บริหารจัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างเครือข่าย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการประชาสัมพันธ์การระดมทุนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโท)
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการขาย การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 3 ปี ในการหาทุน
 4. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
 5. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตนเองได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
 8. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
 9. มีภาวะการเป็นผู้นำ
 10. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
 11. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline : 30 / Apr / 2021

เจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ทำวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ
2. เขียนโครงการหาทุน และยื่นโครงการดังกล่าวให้กับแหล่งทุน หรือองค์กรต่าง ๆ
3. สร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การถวาย
4. พัฒนากิจกรรมในการระดมทุน
5. จัดทำ จัดเก็บ รักษา ข้อมูลผู้สนับสนุน
6. ฝึกอบรมอาสาสมัคร

คุณสมบัติ:
1. อนุปริญญาสาขาประชาสัมพันธ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการหาทุน การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
3. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
7. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
8. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Deadline :  30 / Apr / 2021

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา(จิตวิทยาเด็ก)

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ประเมินเด็กผ่านการสนทนาอย่างละเอียด การสัมภาษณ์ และการสังเกต เพื่อกำหนดการทดสอบเหมาะสม
2. วินิจฉัยความผิดปกติทางจิตใจ และอารมณ์ของเด็ก
3. สร้างแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือบริการอื่น ๆ
4. หารือเกี่ยวกับแผนการรักษากับผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อระบุข้อบกพร่อง หรือแนวทางในการปรับปรุง
5. ให้ความรู้ และกลไกการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้
6. วางแผนกิจกรรมในวันเสาร์ สำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านพักเรดิออน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต
7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถใช้ในพันธกิจของมูลนิธิฯ ได้
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
1. เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี มีสัญชาติไทย
2. นับถือศาสนาคริสต์ ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
3. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์หรือการให้คำปรึกษา
4. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ
5. มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การถูกทอดทิ้ง การทารุณกรรมเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว สุขภาพจิต และการใช้สารเสพติดจากผู้ปกครอง
6. มีทักษะในการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เด็กพูด เข้าใจปัญหา ถามคำถาม และไม่ขัดจังหวะอย่างไม่เหมาะสม
7. รับรู้ปฏิกิริยาของเด็ก และทำความเข้าใจว่าทำไม เด็กถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนั้น
8. ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา และการเขียนที่ยอดเยี่ยม
9. มีทัศนคติที่ดีในการเอาใจใส่เด็กที่มีปัญหา และช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถเปิดใจได้
10. มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
11. มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

  Deadline : 30 / Apr / 2021

  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

  สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume
  – คุณนับถือศาสนาอะไร?       – เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?       – คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

  สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

  1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org

  2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
  171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173
  เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

  Email: general@radion-international.org