มูลนิธิเรดิออนฯ เป็นองศกรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)

โครงการหลัก

สถิติของเรา

ปี ของการทำพันธกิจ

ชีวิต ที่เราช่วยเหลือปีที่ผ่านมา

โครงการที่กำลังดำเนินการ

พนักงานที่ทำพันธกิจช่วยเหลือ

ข่าวสาร

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"